2018 – 2019

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

KVE møde

25.09.2018 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

 1. Møder resten af året, som beskrevet længere nede på siden
 2. Meddelelser fra formanden og fra Grundvandspuljen (v/ Peter Egemose Grib og Vagn Handlos)
 3. Bordet rundt om honorarer, omkostningsgodtgørelse og diæter, og hvordan vi orienterer andelshaverne om disse
 4. Refusionsopgørelser efter GDPR (Bo Otterstrøm indleder)
 5. Målerbekendtgørelse, hvordan håndterer vi den nye bekendtgørelse (Peter Egemose Grib indleder)
 6. Tilbagemelding omkring Eurofins aftale (Peter Egemose Grib indleder)
 7. Bordet rundt, eventuelt

KVE møde

06.11.2018 kl. 18.30
Gl. Ølstykke Kro

– Bordet rundt med erfaringer fra tinglysning af forsyningsledninger på private matrikler og brug af ekstern bistand til dette
– Drøftelse af, hvordan KVEs arbejdsformer og fremtidige indsatser (Peter Egemose Grib indleder

Møde KVE

10.01.2019 kl. 19.00
Stenlien Vandværk

– Besøg af antropoligistuderende Astrid Hjorth mhp. feltstudie af vandværksarbejde
– Meddelelser fra formanden og fra Grundvandspuljen (v/ Peter Egemose Grib og Vagn Handlos)
– Status på nuværende og fremtidige BNBOer i Egedal kommune (Oplæg fra Egedal kommune)

 1. i relation til forbrugere
 2. i relation til udgifter til vandprøver
 3. i relation til fremtidige indvindingsstrategier (flere boringer? Udvidet vandbehandling? etc?)

– Risikovurderinger af boringer og vandkvalitet vs. bestyrelsesansvar. (Peter Egemose Grib lægger op til fælles drøftelse)

 1. Hvilke risikovurderinger kan vi forvente at kommunen foretager ift. f.eks. indvindingsoplande
 2. Er det enkelte vandværks strategi proaktiv (fx. pba. viden om aktivitet i oplandet) eller reaktiv (fx følge prøveprogram)?

– Bordet rund – eventuelt.

Møde KVE

Intet mødereferat

18.03.2019 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

 1. Meddelelser fra formanden
 2. Grundvandspuljen (v/ Peter Egemose Grib og Vagn Handlos)
 3. Forberedelse af repræsentantskabsmøde i april
  1. lokale
  2. dato
  3. dagsorden inkl valg af bestyrelsesmedlemmer
 4. Erfaringer med det nye prøveprogram
  1. Priser på pakkerne
  2. Frekvenser og indhold i hver prøve
  3. Oplevelser af omkostningsudvikling
 1. Bordet rundt, eventuelt

2017 – 2018

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

28.08.2017 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Information om individuelle blødgøringsanlæg / Blue Water Technology
– Præsentation af årsplan og forslag om fællesspisning / Bestyrelsen
– Information fra bestyrelsen og Grundvandspuljen
– Godtgørelse til bestyrelser / Peter – Retsinformation og SKAT
– Inspiration til en god vandværkshjemmeside / Peter

Møde KVE

Intet mødereferat

24.10.2017 kl. 18.30
Ganløse Kro

– Fællesspisning
– Overholdelse af persondataregler / Oplæg fra Vandværksforeningen
– Optimering af skylleprocesser / Henrik
– Digitale kort / Per

Møde KVE

10.01.2018 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Udbud af vandanalyser efter ny bekendtgørelse / Peter
– Inspiration til administration / Bo + evt. Microwa
– Optimering af filterbeluftning / Henrik
– Behandling af installationsbegæringer / Vagn
– Fælles indkøbsaftaler – er der interesse i KVE / Per

Møde KVE

01.03.2018 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

FORELØBIG DAGSORDEN
– Hvordan forbereder vi os til fremtiden (Novafos og KVE) / Vagn
– Ledelsessystemer / Bo

2016 – 2017

Møde KVE

05.09.2016 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Nyt medlem – Ballerup forsyning
– Præsentation af årsplan
– Forhandling om takster med FEFORS
– Navneændring for KVE
– Status for vedligeholdelse og drift af brandhaner

Møde KVE

15.11.2016 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Lån med kommunegaranti
– Benchmarking på beluftning af filtre
– Beredskabsplaner

Møde KVE

11.01.2017 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Blødgøring af vand – oplæg fra Danvatec
– BNBO – fri drøftelse af temaer
– Håndtering af skyllevand

Møde KVE

16.03.2017 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Meddelelser fra formanden og Grundvandspuljen
– BNBO fri drøftelse om temaer
– Håndtering af skyllevand
– Driftøkonomi elektroniske målere
– Muligheder for at forhandle om fælles EL pris
– Forberedelse til repræsentantskabsmødet 25. april
– Driftøkonomi i elektroniske målere

2015 – 2016

Møde KVE

25.8.2015 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Beredskabsplaner – indledes af Steen Hertel tidl. formand Slagslunde Vandv.
– Skal fællesregulativet ændres – indledende drøftelse
– Nyt om indvindingstilladelser (løbende punkt)
– Hvordan følger man let vandværkets tilstand og sparer penge (del 1)
– Nyt om takstblade (løbende punkt)

Møde KVE

22.10.2015 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Nyt om indvindingtilladelser (løbende punkt)
– Hvordan følger man let vandværkets tilstand og sparer penge (del 2)
– Beredskabsplaner – opfølgning
– Nyt om takstblade (løbende punkt)

Møde KVE

13.01.2016 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Vælge dato for repræsentantskabsmøder
– Nyt fra Egedal kommune (Malene Jacobsen / Mette Skougaard orienterer)
– Nyt fra Grundvandspuljen (Vagn Handlos orienterer)
– Ny spildevandsplan (http://www.egedalkommune.dk/politik/hoeringer-og-borgermoeder/hoeringer-og-afgoerelser-miljoe/hoering-ny-spildevandsplan)
herunder overvejelser om eventuelt høringssvar.
– Håndtering af forbrugere, som ønsker vandforsyning afbrudt. (Peter)
– Generationsskifte og professionalisering
– Arbejdet for fremtidens vandværksbestyrelse, og generationsskifter.

2014 – 2015

Møde KVE

25.8.2014 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Inddrivelse af fordringer (Peter og Henrik)
– Bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandforsyningsanlæg (Peter)
– Takstblade – herunder kommunale krav og forventninger (Per og Malene)
– Benchmark på EL, foreløb status (Henrik)
– Hygiejnekursus – beramning af tidspunkt (Vagn)
– Bestyrelsens forslag til års og mødeplan (Peter)

Møde KVE

8.10.2014 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– BNBOere – status (Mette Skougaard/Egedal Kommune orienterer)
– overvejelser om fremtidigt Fællesregulativ / nye regulativer

Lovpligtigt kursus

3. – 4. november kl. 19.15

– Drift- og Hygiejnekursus (Vagn Handlos, Peter Egemose Grib m.fl.)

Lovpligtigt kursus

26 november kl. 19.15

– Drift- og Hygiejnekursus (Vagn Handlos, Peter Egemose Grib m.fl.)

Møde KVE

Se foregående

8. januar 2015 kl. 19.15

– Drift- og Hygiejnekursus (Vagn Handlos, Peter Egemose Grib m.fl.)

Møde KVE

27.1.2015 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Meddelelser fra formanden (høringssvar klimaplan, udvikling vandpriser mv)
– Snak omkring vandforsyning i åbent land (Peter Egemose Grib indleder)
– BNBOere – status (Mette Skougaard/Egedal Kommune orienterer)
– Erfaringer med vandværkssammenlægninger (v/ Bo Otterstrøm)
– Forberedelse af generalforsamling.

2013 – 2014

19.8.2013 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Egedalforsyning som medlem
– Potentialekort (orientering til bestyrelser) / Mette Skougaard fra Egedal Kommune præsenterer
– Orientering om BNBO-overvejelser
– Takstblade
– www-løsning for KVE
– skifergas
– koordineringsopgaven med ajourførte grundkort

Møde KVE

4.11.2013 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Takstblade / Malene Jakobsen fra Egedal Kommune deltager i drøftelserne
– Deltagelse i hygiejnekursus / krav til kvalitetsstyring på vandværker
– Opfølgning på vandforsyningsplanen

Møde KVE

27.1.2014 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Kommunens signal om gennemgang af takstblade, budget og regnskab
– Rekruttering af yngre medlemmer – drøftelse af muligheder
– hygiejnekursus / kvalitetsstyring
– Ny TMU formand
– Opsporing af ulukkede boringer
– Planlægning af generalforsamling
– Input til TIPS/TRICKS kategori på KVEs hjemmeside
– Eventuelt

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden