2021 – 2022

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

Kommende

KVE møder

Mandag den 5/9 2022 kl 19.30 i Rytterskolen Ganløse

Tirsdag den 25/10 2022 kl 19.30 Ganløse Foreningshus

Onsdag den 11/1 2023 kl 19.30 i Rytterskolen Ganløse

Torsdag den 2/3 2023 kl 19.30 i Rytterskolen Ganløse

KVE møde

14. juni 2022 kl 19.30

Egedal Rådhus

Bestyrelsen mødtes på Rådhuset d. 14. juni for at konstituere sig og udarbejde forslag til årshjul for KVE.

Vi har konstitueret os således (uden ændringer ift. sidste år)

Peter Egemose Grib, Formand

Per Knudsen, Kasserer

Bo Otterstrøm, Sekretær

Per Raahauge, Bestyrelsesmedlem og webmaster

Peter Lassen, Skrubbeltrang Bestyrelsesmedlem

1/ Årshjul

5/9 – (a – b – g – evt. overjordiske rentvandstanke)

25/10 (a – e – f med spisning)

11/1-2023 (a – d)

2/3-2023 (a – h – e)

25/4 2023 Rep. møde grundvandspuljen + Gen.forsamling – Rådhuset

a BNBO på hvert møde det kommende år

b Fællesregulativ

c Brandhaner

d Den nye bogføringslov

e Digitalisering generelt

f Vandkvalitet / Prøveparametre – analyse af KVE’s vandværkers vand

g Miljøvagt

h Planlægning af generalforsamling

2/ Samarbejde med kommunen skal prioriteres for at bedre kommunikationen

3/ Samarbejde med Bo Brøndum omkring vandværker generelt.

KVE møde

16. marts 2022, kl. 19.30

Rytterskolen, Ganløse

KVE møde

Intet referat

10. januar 2022, kl. 19,30

Mødet afholdt virtuelt

KVE møde

6. oktober 2021 kl 19.30

Rytterskolen, Ganløse

Foreløbig dagsorden

 1. Godkendelse af årshjul
 2. Nyt fra Grundvandspuljen
 3. LER 2.0 – status på processen
 4. Kommende kommunale tilsynsbesøg, orientering om arbejdsplan og evt. tema / ved Helene og Helene
 5. Drikkevandsbekendtgørelse, orientering om ny / ved Peter Egemose Grib
 6. 6 Bordet rundt og eventuelt

2020 – 2021

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

KVE møde

2. marts 2021 kl. 19.30

Mødet afholdes virtuelt via TEAMS

Foreløbig dagsorden:

BNBO status / Helene?

Udbudsstrategi LER 2.0 / konfirmering / PETER LS

Forberedelse af repræsentantskabsmøder

KVE møde

18. januar 2021 kl. 19.30

Mødet afholdes virtuelt via TEAMS

Foreløbig dagsorden er

** Serviceeftersyn af fællesregulativ (har vi behov for opdateringer…) / Peter G

** Orientering om opdatering af beredskabsplan / Per R

** LER opgaven / Peter LS

KVE møde

MØDEREFERAT

07.10.20 og 12.11.20 kl 19.30

Bestyrelsen mødtes på Stenlien d. 7. oktober mhp. på at konstituere sig og udarbejde forslag til årshjul for KVE.

Vi har konstitueret os således (uden ændringer ift. sidste år)

Peter Egemose Grib Formand

Per Knudsen Kasserer

Bo Otterstrøm Sekretær

Per Raahauge Bestyrelsesmedlem og webmaster

Peter Lassen Skrubeltrang Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen mødes igen i dag (12/11) mhp. at planlægge og forberede udbud af bistand omkring implementering af LER 2.0 og drift af løsning

Vores forslag til årshjul er herefter følgende. Hvor vi også gerne vil have jeres indspark, hvis I har emner/temaer, som kunne være spændende. Som altid er forslag til mødepunkter under vejs i året også altid velkomne.

 1. JAN

Møde med spisning hvis muligt

** Serviceeftersyn af fællesregulativ (har vi behov for opdateringer…) / Peter G

** Orientering om opdatering af beredskabsplan / Per R

** LER opgaven / Peter LS

 1. MAR

** Hvis nogen behov for det, så kan vi tage kalkulation af takster på mødet i marts

** Udbudsstrategi ifm LER 2.0 til vedtagelse / Peter LS

** BNBO status / Helene?

** Forberedelse af repræsentantskabsmøder

 1. APR

** Repræsentantskabsmøder på Egedal Rådhus

Alle møder 19.30, Hvor intet andet er angivet, mødes vi på Rytterskolen i Ganløse.

PVA KVE BESTYRELSEN

MVH PETER

2019 – 2020

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

KVE møde

Intet mødereferat

19.03.2020 kl. 19.30

Rytterskolen, Ganløse

Mødet aflyst på grund af corona-epidemi.

KVE møde

15.01.2020 kl. 19.30

Rytterskolen, Ganløse

Dagsordenen lyder foreløbigt på disse punkter:

1 Nyt fra Grundvandspuljen (Vagn Handlos indleder)

2 Vedtægtsændringer ift. hhv. Grundvandspuljen og KVE (Vagn Handlos og Per Knudsen indleder)

3 Drøftelse af Eurofins tilbud om screeningspakke, erfaringer? overvejelser om at prøve (Peter Egemose Grib indleder. Eurofins forsøges inviteret)

(https://www.eurofins.dk/miljoe/nyheder/screening-for-pesticider-i-drikkevand/)

Under punktet vil det være muligt at drøfte generelle forhold omkring Eurofins.

4 Prøveprogrammmer på en anden måde. Kan der fx. være anledning til at anmode om reducerede hyppigheder på veldokumenterede stoffer? (evt. indledning fra Egedal kommune?)

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210700#id17f75e90-efc8-4834-a45c-534f9aed6e66)

5 udkast til udbudsplan for digitalisering og drift af kort mv. ift. LER 2.0 (Peter Lassen-Skrubbeltrang indleder)

6 Bordet rundt og eventuelt

VEL MØDT

PÅ VEGNE AF KVE

FORMAND PETER EGEMOSE GRIB

KVE møde

22.10.2019 kl. 19.30

Rytterskolen, Ganløse

Dagsordenen lyder foreløbigt på uformel drøftelse af disse to punkter

Beredskabsarbejdet / kan vi komme fælles planer nærmere

WWW / hvordan er servicen til forbrugerne / hvilke teknologier bruger vi hver især

VEL MØDT

PETER EGEMOSE GRIB

FORMAND FOR KVE

KVE møde

02.09.2019 kl. 19.30

Rytterskolen, Ganløse

KVE-bestyrelsen konstituerede sig på et kort møde i går med denne fordeling af opgaverne.

Peter Egemose Grib, formand

Per Knudsen, kasserer

Bo Otterstrøm, sekretær

Per Raahauge,  Web

Peter Lassen Skrubbeltrang, bestyrelsesmedlem

Bemærk, at mødet holdes på Rytterskolen i Ganløse. Vi starter kl. 19.00.

FORELØBIG DAGSORDEN (MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER)

 1. Strategi for fremtidig brug af brandhaner i Egedal kommune (Oplæg fra Ole Hermansen fra Frederiksborg Brand&Redning)
 2. Det nye LER (Oplæg fra Johan Hartnack fra Atkins)
 3. Orientering om konstituering af bestyrelsen og fremlæggelse af bestyrelsens forslag til årshjul (v/ Peter Egemose Grib)
 4. Meddelelser fra formanden (v/ Peter Egemose Grib)
 5. Meddelelser fra Grundvandspuljen (v/ Vagn Handlos)
 6. Kommunale erfaringer fra håndtering af forureningssag (v / Egedal kommune?)
 7. Drøftelse af brug af SMS til forbrugere (Peter Egemose Grib indleder)
 8. Kort beredskabsøvelse: Håndtering af kemikalieforurening.
 9. Bordet rundt, eventuelt

Der serveres smørrebrød under sidste del af mødet.

VEL MØDT

PÅ VEGNE AF KVE

FORMAND PETER EGEMOSE GRIB

2018 – 2019

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

Møde KVE

18.03.2019 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

 1. Meddelelser fra formanden
 2. Grundvandspuljen (v/ Peter Egemose Grib og Vagn Handlos)
 3. Forberedelse af repræsentantskabsmøde i april
  1. lokale
  2. dato
  3. dagsorden inkl valg af bestyrelsesmedlemmer
 4. Erfaringer med det nye prøveprogram
  1. Priser på pakkerne
  2. Frekvenser og indhold i hver prøve
  3. Oplevelser af omkostningsudvikling
 1. Bordet rundt, eventuelt

Møde KVE

10.01.2019 kl. 19.00
Stenlien Vandværk

– Besøg af antropoligistuderende Astrid Hjorth mhp. feltstudie af vandværksarbejde
– Meddelelser fra formanden og fra Grundvandspuljen (v/ Peter Egemose Grib og Vagn Handlos)
– Status på nuværende og fremtidige BNBOer i Egedal kommune (Oplæg fra Egedal kommune)

 1. i relation til forbrugere
 2. i relation til udgifter til vandprøver
 3. i relation til fremtidige indvindingsstrategier (flere boringer? Udvidet vandbehandling? etc?)

– Risikovurderinger af boringer og vandkvalitet vs. bestyrelsesansvar. (Peter Egemose Grib lægger op til fælles drøftelse)

 1. Hvilke risikovurderinger kan vi forvente at kommunen foretager ift. f.eks. indvindingsoplande
 2. Er det enkelte vandværks strategi proaktiv (fx. pba. viden om aktivitet i oplandet) eller reaktiv (fx følge prøveprogram)?

– Bordet rund – eventuelt.

KVE møde

06.11.2018 kl. 18.30
Gl. Ølstykke Kro

– Bordet rundt med erfaringer fra tinglysning af forsyningsledninger på private matrikler og brug af ekstern bistand til dette
– Drøftelse af, hvordan KVEs arbejdsformer og fremtidige indsatser (Peter Egemose Grib indleder

KVE møde

25.09.2018 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

 1. Møder resten af året, som beskrevet længere nede på siden
 2. Meddelelser fra formanden og fra Grundvandspuljen (v/ Peter Egemose Grib og Vagn Handlos)
 3. Bordet rundt om honorarer, omkostningsgodtgørelse og diæter, og hvordan vi orienterer andelshaverne om disse
 4. Refusionsopgørelser efter GDPR (Bo Otterstrøm indleder)
 5. Målerbekendtgørelse, hvordan håndterer vi den nye bekendtgørelse (Peter Egemose Grib indleder)
 6. Tilbagemelding omkring Eurofins aftale (Peter Egemose Grib indleder)
 7. Bordet rundt, eventuelt

2017 – 2018

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

Møde KVE

01.03.2018 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

FORELØBIG DAGSORDEN
– Hvordan forbereder vi os til fremtiden (Novafos og KVE) / Vagn
– Ledelsessystemer / Bo

Møde KVE

10.01.2018 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Udbud af vandanalyser efter ny bekendtgørelse / Peter
– Inspiration til administration / Bo + evt. Microwa
– Optimering af filterbeluftning / Henrik
– Behandling af installationsbegæringer / Vagn
– Fælles indkøbsaftaler – er der interesse i KVE / Per

Møde KVE

Intet mødereferat

24.10.2017 kl. 18.30
Ganløse Kro

– Fællesspisning
– Overholdelse af persondataregler / Oplæg fra Vandværksforeningen
– Optimering af skylleprocesser / Henrik
– Digitale kort / Per

28.08.2017 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Information om individuelle blødgøringsanlæg / Blue Water Technology
– Præsentation af årsplan og forslag om fællesspisning / Bestyrelsen
– Information fra bestyrelsen og Grundvandspuljen
– Godtgørelse til bestyrelser / Peter – Retsinformation og SKAT
– Inspiration til en god vandværkshjemmeside / Peter

2016 – 2017

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

Møde KVE

16.03.2017 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Meddelelser fra formanden og Grundvandspuljen
– BNBO fri drøftelse om temaer
– Håndtering af skyllevand
– Driftøkonomi elektroniske målere
– Muligheder for at forhandle om fælles EL pris
– Forberedelse til repræsentantskabsmødet 25. april
– Driftøkonomi i elektroniske målere

Møde KVE

11.01.2017 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Blødgøring af vand – oplæg fra Danvatec
– BNBO – fri drøftelse af temaer
– Håndtering af skyllevand

Møde KVE

15.11.2016 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Lån med kommunegaranti
– Benchmarking på beluftning af filtre
– Beredskabsplaner

Møde KVE

05.09.2016 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Nyt medlem – Ballerup forsyning
– Præsentation af årsplan
– Forhandling om takster med FEFORS
– Navneændring for KVE
– Status for vedligeholdelse og drift af brandhaner

2015 – 2016

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

Møde KVE

13.01.2016 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Vælge dato for repræsentantskabsmøder
– Nyt fra Egedal kommune (Malene Jacobsen / Mette Skougaard orienterer)
– Nyt fra Grundvandspuljen (Vagn Handlos orienterer)
– Ny spildevandsplan (http://www.egedalkommune.dk/politik/hoeringer-og-borgermoeder/hoeringer-og-afgoerelser-miljoe/hoering-ny-spildevandsplan)
herunder overvejelser om eventuelt høringssvar.
– Håndtering af forbrugere, som ønsker vandforsyning afbrudt. (Peter)
– Generationsskifte og professionalisering
– Arbejdet for fremtidens vandværksbestyrelse, og generationsskifter.

Møde KVE

22.10.2015 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Nyt om indvindingtilladelser (løbende punkt)
– Hvordan følger man let vandværkets tilstand og sparer penge (del 2)
– Beredskabsplaner – opfølgning
– Nyt om takstblade (løbende punkt)

Møde KVE

25.8.2015 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Beredskabsplaner – indledes af Steen Hertel tidl. formand Slagslunde Vandv.
– Skal fællesregulativet ændres – indledende drøftelse
– Nyt om indvindingstilladelser (løbende punkt)
– Hvordan følger man let vandværkets tilstand og sparer penge (del 1)
– Nyt om takstblade (løbende punkt)

2014 – 2015

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

Møde KVE

27.1.2015 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Meddelelser fra formanden (høringssvar klimaplan, udvikling vandpriser mv)
– Snak omkring vandforsyning i åbent land (Peter Egemose Grib indleder)
– BNBOere – status (Mette Skougaard/Egedal Kommune orienterer)
– Erfaringer med vandværkssammenlægninger (v/ Bo Otterstrøm)
– Forberedelse af generalforsamling.

Møde KVE

Se foregående

8. januar 2015 kl. 19.15

– Drift- og Hygiejnekursus (Vagn Handlos, Peter Egemose Grib m.fl.)

Lovpligtigt kursus

26 november 2014 kl. 19.15

– Drift- og Hygiejnekursus (Vagn Handlos, Peter Egemose Grib m.fl.)

Lovpligtigt kursus

3. – 4. november 2014 kl. 19.15

– Drift- og Hygiejnekursus (Vagn Handlos, Peter Egemose Grib m.fl.)

Møde KVE

8.10.2014 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– BNBOere – status (Mette Skougaard/Egedal Kommune orienterer)
– overvejelser om fremtidigt Fællesregulativ / nye regulativer

Møde KVE

25.8.2014 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Inddrivelse af fordringer (Peter og Henrik)
– Bekendtgørelse om kvalitetssikring på vandforsyningsanlæg (Peter)
– Takstblade – herunder kommunale krav og forventninger (Per og Malene)
– Benchmark på EL, foreløb status (Henrik)
– Hygiejnekursus – beramning af tidspunkt (Vagn)
– Bestyrelsens forslag til års og mødeplan (Peter)

2013 – 2014

Mødetype og dokumentation                      Tid og sted                                                         Dagsorden

Møde KVE

27.1.2014 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Kommunens signal om gennemgang af takstblade, budget og regnskab
– Rekruttering af yngre medlemmer – drøftelse af muligheder
– hygiejnekursus / kvalitetsstyring
– Ny TMU formand
– Opsporing af ulukkede boringer
– Planlægning af generalforsamling
– Input til TIPS/TRICKS kategori på KVEs hjemmeside
– Eventuelt

Møde KVE

4.11.2013 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Takstblade / Malene Jakobsen fra Egedal Kommune deltager i drøftelserne
– Deltagelse i hygiejnekursus / krav til kvalitetsstyring på vandværker
– Opfølgning på vandforsyningsplanen

19.8.2013 kl. 19.30
Stenlien Vandværk

– Egedalforsyning som medlem
– Potentialekort (orientering til bestyrelser) / Mette Skougaard fra Egedal Kommune præsenterer
– Orientering om BNBO-overvejelser
– Takstblade
– www-løsning for KVE
– skifergas
– koordineringsopgaven med ajourførte grundkort

Ikon boks titel

Click here to add your own text

Click here to add your own text