Kontaktudvalget for de Private vandværker i Egedal Kommune (KVE) er en sammenslutning af 13 vandværker i Egedal ud af kommunens i alt 16 almene vandværker.

KVE’s formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem medlemsvandværkerne i Egedal Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder efter behov bistå som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

· van­dindvindingsrettigheder,
· vandforsyningsplaner,
· kildepladsbeskyttelse,
· regu­lativer,
· vandforsyning i det åbne land og
· vandanalyser.

Ethvert privat alment vandværk i Egedal Kommune kan optages i KVE, der ud over de primære mål også lægger vægt på udbygning af medlemmernes viden og færdigheder inden for vandforsyning.

KVE’s øverste myndighed er repræsentantskabet, hvori alle medlemsværkerne er repræsenteret. Der afholdes et årligt repræsentantskabsmøde i april måned.

Den daglige drift forestås af en bestyrelse valgt på repræsentantskabsmødet.